Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Mại mai giả ca (Bài thơ của người bán mai)


賣 梅 者 歌      Mại mai giả ca
  

十 年 樹 一 梅             Thập niên thụ nhất mai
日 日 常 掃 洒         Nhật nhật thường tảo sái
梅 與 我 為 朋         Hoa dữ ngã vi bằng
親 情 甚 相 愛         Ân tình thậm tương ái.

Lão tú tài (dịch ra Hán Văn bài thơ Ông Đồ của Vũ Đình Liên)


老 秀 才                    Lão tú tài

年 年 桃 花 開                 Niên niên đào hoa khai
又 見 老 秀 才                 Hựu kiến lão tú tài
路 邊 墨 紙                 Lộ biên trần mặc chỉ   
迎 群 人 往 來                 Nghinh quần nhân vãng lai