Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 15 tháng 1, 2018

Hữu bệnh

Năm tôi tròn 60 tuổi thì bệnh khá nặng. May sao rồi cũng qua. Gần 10 rồi, nhớ lại bài thơ làm hồi ấy nên lục đăng hầu các bạn yêu thơ:Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2018

Triệu tổ Nhà Nguyễn húy KIM hay CAM?Triệu tổ Nhà Nguyễn húy KIM hay CAM?

Triệu tổ Tĩnh Hoàng đế nhà Nguyễn là ngài Nguyễn Kim. Theo Wikipedia, ngài Nguyễn Kim (阮 淦, 1468 - 1545) là một quyền thần của nhà Lê trung hưng, đã tích cực đối kháng nhà Mạc sau khi nhà Lê sơ sụp đổ. Ông đã đem con em chạy sang Ai Lao, chiêu tập binh mã, lập Lê Duy Ninh làm vua Lê Trang Tông, đặt nền móng gây dựng lại nhà Lê khởi đầu thế Nam-Bắc triều (1533-1592). Ông được truy tôn miếu hiệu Triệu Tổ của các chúa Nguyễn và ngoại tổ phụ của các chúa Trịnh.

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Mại mai giả ca (Bài thơ của người bán mai)


賣 梅 者 歌      Mại mai giả ca
  

十 年 樹 一 梅             Thập niên thụ nhất mai
日 日 常 掃 洒         Nhật nhật thường tảo sái
梅 與 我 為 朋         Hoa dữ ngã vi bằng
親 情 甚 相 愛         Ân tình thậm tương ái.

Lão tú tài (dịch ra Hán Văn bài thơ Ông Đồ của Vũ Đình Liên)


老 秀 才                    Lão tú tài

年 年 桃 花 開                 Niên niên đào hoa khai
又 見 老 秀 才                 Hựu kiến lão tú tài
路 邊 墨 紙                 Lộ biên trần mặc chỉ   
迎 群 人 往 來                 Nghinh quần nhân vãng lai

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2016

Người lái đò là ai?Không biết tự bao giờ người ta sử dụng cụm từ NGƯỜI LÁI ĐÒ để ám chỉ các giáo viên, giáo sư,… những người làm nghề sư phạm. Một người nói, vài người khác bắt chước theo. Thế là thành một cụm từ quen thuộc, nghe đọc mãi khắp mọi nơi.

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016

Văn tế Văn hào Nhất Linh Nguyễn Tường Tam của Vũ Hoàng Chương (Sưu tầm)

Than ôi!

Đời chính trị lông hồng gieo núi Thái, ngẩng đầu lên sấm sét vẫn chưa nguôi;
Việc văn chương một tấc để ngàn thu, ngoảnh mặt lại đá vàng sao khỏi thẹn.
Muốn gào to hồn phách anh linh;
Để vọng khắp giang sơn tam biến.

Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016